Tag Archives: jurist arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Tijdelijk arbeidscontract

Volgens de arbeidsrecht advocaat Amsterdam heeft een tijdelijk contract een startdatum en een einddatum. Het contract eindigt op de overeengekomen datum zonder ontslagprocedure. We raden u ten zeerste aan om ervoor te zorgen dat u het contract schriftelijk krijgt, hoewel een mondelinge overeenkomst ook geldig is in Nederland. De werkgever is verplicht om u binnen een maand na de start van het contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de belangrijkste onderwerpen die onder het contract vallen. Binnen wettelijke grenzen zijn zowel werkgevers als werknemers vrij om te beslissen wat onder het contract valt. 

Proefperiode

Een proeftijd is een gemeenschappelijk onderdeel van een (tijdelijk) contract met de werkgever. De proefperiode geldt voor beide partijen en moet schriftelijk worden overeengekomen. Als de duur van het tijdelijke contract korter is dan twee jaar, is de maximale proefperiode één maand. Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt wanneer een CAO van toepassing is. De wettelijk maximale proefperiode is twee maanden, zonder verlenging. U kunt worden ontslagen tijdens uw proefperiode. Uw werkgever hoeft u geen reden te geven.

Opzegtermijn

Een tijdelijk arbeidscontract eindigt automatisch en van rechtswege op de overeengekomen datum. Dit betekent dat er geen ontslagprocedure is. De situatie verandert als een van de partijen (of beide) het contract vóór de afgesproken datum wil beëindigen. Als de werkgever het contract vóór de afgesproken datum wil beëindigen, moet hij een wettelijke ontslagprocedure volgen. Neem contact op met het UWV Werkbedrijf of een advocaat arbeidsrecht voor meer informatie.

Herhaalde contracten met dezelfde werkgever

Het belangrijkste verschil tussen een tijdelijk en een vast arbeidscontract is dat een vast arbeidscontract geen einddatum heeft. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn voor een voornemen om de duur van het contract te beperken, zoals ‘voor de duur van het project’. De ‘opzegtermijn’ zal ook afwijken bij een vast contract, omdat uw juridische positie anders is. De verschillen m.b.t. het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden hieronder uitgelegd: 

Contract voor onbepaalde tijd

Een vast arbeidscontract kan door een van de partijen worden beëindigd. De wettelijke “opzegtermijn” moet worden gerespecteerd. De regels zijn verschillend voor werkgevers en werknemers. De werknemer heeft het wettelijke recht om het contract zonder een procedure te beëindigen, maar hij moet de wettelijke en overeengekomen periode respecteren, die meestal minimaal een opzegtermijn van een maand is.

De werkgever moet een ontslagvergunning aanvragen. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het contract op de dag dat de werkgever de ontslagvergunning aanvraagt. Wij adviseren u om contact op te nemen met advocaten in het arbeidsrecht voor meer informatie als u met deze situatie wordt geconfronteerd. Zowel werkgever als werknemer hebben het recht om naar de rechter te stappen en te vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Verbeter uw juridische carrière door specialisatie

In de veranderende wereld van de advocatuur wordt studeren aan een goede universiteit en alleen slagen voor het eindexamen niet voldoende geacht. In de meeste gevallen moeten de praktiserende advocaten specialistische gebieden hebben wanneer zij cliënten vertegenwoordigen in burgerlijke- en strafzaken. Juridische specialisatie heeft een directe, positieve invloed op de competentie van advocaten. De gespecialiseerde advocaten tonen een hoog niveau van vaardigheid in hun praktijkgebied. Op deze manier blijven ze toonaangevend in hun beroep en verbeteren ze de kwaliteit van hun juridische dienstverlening aan het publiek.

Het praktijkgebied en het loopbaantraject van afgestudeerden rechtenstudenten worden vaak bepaald door de eerste baan die ze aannemen. Of het zal zo zijn dat ze tevreden zijn met het rechtsgebied waar ze werken, of ze vinden het niet leuk. Terwijl ze op een rechtenfaculteit zitten, zijn de meeste van hen gericht op het goed presteren en presenteren van hun prestaties om de beste cijfers te scoren. Gedurende die tijd is de enige zorg van de studenten om de studie te halen.

Aangezien formeel juridisch onderwijs verplicht is voordat de kandidaten in de praktijk komen, heeft de Orde van Advocaten verplichte onderwerpen voorgeschreven voor de rechtenstudenten. Deze zullen helpen bij het opbouwen van juridische kennis waarmee ze de vaardigheden kunnen ontwikkelen en verbeteren die nodig zijn om succesvolle advocaten te worden en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Tijdens een studie rechten maken de studenten kennis met vele keuzevakken die in het curriculum worden aangeboden, zodat ze leren over de verschillende rechtsgebieden. De keuzevakken variëren afhankelijk van de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven. De specialistische rechtsgebieden die hen bijzonder interesseren, zullen helpen bij het verkennen van nieuwe en belangrijke ontwikkelingen (in de wet en het rechtsstelsel). Enkele van de meest populaire specialisaties zijn:

  • Handelsrecht of ondernemingsrecht: dit behandelt de rechten en het gedrag van bedrijven en personen die zich bezighouden met handel, merchandising, en verkoop. Het ondernemingsrecht of vennootschapsrecht houdt zich bezig met het adviseren van ondernemingen over hun wettelijke rechten, verplichtingen, voorrechten; het bestuderen van statuten, grondwetten en verordeningen
  • In het burgerlijk recht wordt aandacht besteed aan de privaatrechtelijke rechten van particulieren, zoals het behandelen van schadevergoeding praktijken en schending van contract kwesties, het opstellen van akten, etc. 
  • Strafrecht: omvat het voorbereiden van een zaak voor de verdediging, het onderzoeken en het verhoor voor de rechtbank, enzovoort.
  • Grondwettelijk recht is de geschreven tekst van de fundamentele beginselen en bepalingen van de grondwet waarmee de staat en de centrale overheid het gezag uitoefenen. Dit rechtsstelsel put ook sterk uit de uitspraken van het Hooggerechtshof.
  • Milieuwetgeving gaat over de vaststelling van verdragen, voorschriften en gemeenschappelijke en gebruikelijke wetten ter bescherming van de natuurlijke omgeving tegen de gevolgen van menselijke activiteiten.
  • Intellectual Property (IP) Law behandelt de verwerving en het opleggen van octrooien, handelsmerken en auteursrechten op een geregistreerd idee, product, naam, woord, symbool of zelfs internet domeinnamen. De IP-wetgeving beschermt de intellectuele eigendomsrechten (IPR).