Tag Archives: juridisch adviseur

Arbeidswetgeving – Mondiale Ontwikkelingen

De eerste echte inspanningen in het arbeidsrecht waren hoofdzakelijk gericht op het beperken van kinderarbeid. Vanaf het midden van de 19e eeuw werd voor het eerst enige aandacht besteed aan de situatie van arbeidsomstandigheden voor het personeel in het algemeen. In 1850 werd systematische melding van dodelijke ongevallen verplicht en er werden vanaf 1855 basisgaranties voor de gezondheid, het leven en de ledematen van medewerkers in de mijnen aangebracht. Verdere voorschriften met betrekking tot ventilatie, normen en juiste meters en kleppen voor stoomketels en aanverwante machines werden ook ingevoerd.

Een reeks verdere wetten, in 1860 en 1872, breidde de wettelijke bepalingen uit en versterkte de veiligheidsvoorzieningen. Een gestage ontwikkeling van de kolenindustrie, toenemende associatie tussen mijnwerkers en meer wetenschappelijke kennis hebben de weg geëffend voor de Coal Mines Act van 1872. Hierdoor werd de wetgeving uitgebreid tot vergelijkbare industrieën. Dezelfde wet omvatte de eerste alomvattende gedragscode voor wettelijke waarborgen voor gezondheid, leven en ledematen. In de aanwezigheid van een meer gecertificeerd en competent management en verhoogde inspectie niveaus werd hiermee ook voorzien. Tegen het einde van de eeuw was er een uitgebreide reeks voorschriften in Engeland die alle industrieën trof. Een soortgelijk systeem (met bepaalde nationale verschillen) werd geïmplementeerd in andere industrielanden, in het laatste deel van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw.

Kinderarbeid

Een ernstige uitbraak van koorts in 1784 in katoenfabrieken in de buurt van Manchester veroorzaakte een brede publieke opinie tegen het gebruik van kinderen in gevaarlijke omstandigheden. Een lokaal onderzoek, voorgezeten door dr. Thomas Percival, werd ingesteld en het resulterende rapport beval de beperking van de werkuren van kinderen aan. In 1802 werd het eerste belangrijke gedeelte arbeidswetgeving aangenomen – de Health and Morals of Apprentices Act. Dit was de eerste, zij het bescheiden, stap in de richting van de bescherming van arbeid. De wet beperkte de werkuren tot twaalf per dag en schafte nachtwerk af. Het vereiste een basis opleidingsniveau evenals voldoende slaapgelegenheid en kleding.

De snelle industrialisatie van de industrie aan het begin van de 19e eeuw leidde tot een snelle toename van de werkgelegenheid voor kinderen en de publieke opinie werd zich steeds bewuster van de vreselijke omstandigheden die deze kinderen moesten doorstaan. De Factory Act van 1819 was het resultaat van de inspanningen van de industrieel Robert Owen en verbood kinderarbeid onder de negen jaar en beperkte de werkdag tot twaalf. Een grote mijlpaal in het arbeidsrecht werd bereikt met de Factory Act van 1833, die de tewerkstelling van kinderen onder de achttien jaar beperkte en werk gedurende de hele nacht verbood. Cruciaal ook, voorzag deze in inspecteurs om de wet te handhaven. 

Centraal in de campagne voor en de bewerkstelliging van deze wetgeving waren Michael Sadler en de graaf van Shaftesbury. Deze wet was een belangrijke stap voorwaarts, omdat hij een vakkundige inspectie van werkplekken en een strikte handhaving van de wet door een onafhankelijk overheidsorgaan vereiste. Een lange campagne om de werkdag te beperken tot tien uur werd geleid door Shaftesbury, en omvatte steun van de Anglicaanse kerk. Veel commissies werden opgericht ter ondersteuning en sommige eerder opgerichte groepen gaven ook hun steun. De campagne leidde uiteindelijk tot de goedkeuring van de Factory Act van 1847, die de werkuren van vrouwen en kinderen in Britse fabrieken beperkte tot effectief 10 uur per dag.