De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – Het arbeidsrecht in een nieuw jasje

In de WWZ zijn per 1 januari en 1 juli 2015 een aantal grote veranderingen op het bestaande arbeidsrecht doorgevoerd. Deze veranderingen op het al bestaande arbeidsrecht richten zich in het bijzonder op een snellere en goedkopere ontslagprocedure, de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten en het terugbrengen van het aantal Nederlanders met een WW- uitkering. In 2020 is de wet arbeidsmarkt in balans erbij gekomen. In dit artikel zullen de belangrijkste punten uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanbod komen.

Het afspreken van een proeftijd, mag dat?

Volgens de WWZ mag er in een arbeidsovereenkomst die afgesloten is voor de duur van 6 maanden geen proeftijd afgesloten worden. Als een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur langer dan 6 maanden dan mag er wel een proeftijd overeengekomen worden.

De juiste toepassing van het concurrentiebeding*

In een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als er zwaarwegende belangen zijn. Wat er precies onder dergelijke belangen valt en wat niet kunt u vragen aan bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat Amsterdam.

De verplichte aanzegtermijn

Als een medewerker een arbeidsovereenkomst heeft voor minimaal de duur van 6 maanden of dat van rechtswege afloopt, dan moet een medewerker één maand voor de afloop van de overeenkomst aangezegd worden. Dat betekent dat aan de medewerker schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt en onder welke voorwaarden.

Verschillende soorten ontslag mogelijkheden

Als eerste is het mogelijk om zelf in overleg te gaan met de medewerker over het voorgenomen ontslag. Samen met de medewerker kunnen er afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de datum uit dienst, eventuele ontslagvergoeding, en de rechten en plichten van beide partijen. Het is niet verplicht om hierbij een advocaat in te huren. Wel is het verstandig om juridisch advies in te winnen over de afspraken, ook het inhuren van advocaten is hiervoor mogelijk. Binnen 14 dagen na de schriftelijke toestemming van de werknemer kan hij of zij deze, zonder opgaaf van redenen, herroepen.

Als een medewerker om bedrijfseconomische reden of na langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen dan loopt de ontslagprocedure via het UWV. Als de werkgever van het UWV geen toestemming krijgt voor het ontslag dan is het mogelijk om alsnog naar de kantonrechter te gaan. De medewerker kan naar de kantonrechter gaan als hij of zij het niet eens is met het ontslag of als de werkgever geen toestemming voor het ontslag had van het UWV. Indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege persoonlijke redenen dan loopt de procedure via de kantonrechter.

Het recht op de transitievergoeding

Als een medewerker ten minste 2 jaar in dienst is en de arbeidsovereenkomst is op het verzoek van de werkgever beëindigd, dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de duur dat het dienstverband heeft bestaan. Er is ook sprake van een maximale vergoeding.

Kortere keten van arbeidsovereenkomsten

In de WWZ is ook de maximale duur en het aantal arbeidsovereenkomsten aangescherpt. Door deze maatregel krijgen flexibele arbeidskrachten meer zekerheid en stromen zij sneller door naar een vaste aanstelling. In de periode van 24 maanden mag een flexibele arbeidskracht maximaal 3 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd aangeboden krijgen.

Wordt hem de vierde aangeboden dan wordt deze automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als een medewerker langer dan 24 maanden in dienst is, dan heeft hij van rechtswege een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze keten wordt pas doorbroken als een medewerker voor ten minste 6 maanden niet bij u als werkgever werkzaam is. Voorheen was dit 3 maanden.

Aanpassingen in de Werkeloosheidswet (WW)

De aanpassingen moeten ondersteunen in het zo snel mogelijk aan het werk komen, en zo kort mogelijk gebruik te maken van een WW-uitkering. Daarvoor is de duur van de WW aangepast tot maximaal 24 maanden. Voor wie een half jaar in de WW zit is al het werk passend en kan dus aan het werk. Meer informatie kun je ook op de site: ‘advocaat arbeidsrecht‘ vinden.