Category Archives: advocaat

Kies de beste letseljurist bij schadeclaim na ongeval

Onder letselschade verstaan we iedere vorm van lichamelijke en geestelijke schade opgelopen ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt door een derde. Het kan hierbij gaan om zowel een verkeersongeval als een sportongeval, een arbeidsongeval en een ongeval tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van een klus en dergelijke meer https://letselschade-advocaat-dordrecht.nl. Ook medische fouten en bepaalde zaken van mishandeling kunnen hieronder gerekend worden. Bent u hier het slachtoffer van geworden dan hebt u zeker en vast rechten zoals bijvoorbeeld het recht op een letselschadevergoeding. Een letselschade advocaat kan u helpen de juiste procedure hiervoor in gang te zetten en kan ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

De specifieke taken van letselschade advocaten

Uw letselschade advocaat zal er zoals eerder reeds gezegd over waken dat uw rechten gewaarborgd worden, dat u krijgt waar u recht op hebt en dat de hele procedure op een correcte manier verloopt. Hoewel voor u de zaak misschien helder en onbetwistbaar is, zult u er rekening mee dienen te houden dat de tegenpartij er alles aan zal doen om niet verantwoordelijk gesteld te worden en daardoor niet te hoeven opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met de opgelopen schade.

Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding zal in eerste instantie een derde aansprakelijk moeten worden gesteld voor het ongeval. Er zal duidelijk moeten kunnen aangetoond worden dat als die derde iets wel of niet had gedaan, het ongeval niet zou gebeurd zijn. Hierop aansluitend zal moeten komen vast te staan dat de opgelopen schade het onmiddellijke gevolg is van het ongeval en dat geen andere factoren hieraan ten gronde kunnen liggen. Dit zal dan alvast de eerste stap in het hele proces zijn. Uw advocaat zal de tegenpartij hiervan ook in kennis stellen.

Zorg dat u alleen de beste letselschade advocaat in de arm neemt. Deze zal u vervolgens bijstaan in het vaststellen van de schadeposten en het berekenen van de schadevergoeding die daarmee gepaard gaat. Schadeposten kunnen bijvoorbeeld medische kosten, kosten voor hospitalisatie, kosten voor hulp in het huishouden, kosten voor hulp bij de opvang van de kinderen en dergelijke meer zijn. In principe kunnen alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval in rekening worden gebracht. Indien de tegenpartij niet akkoord gaat, zal uw jurist onderhandelen met de tegenpartij en zijn verzekering en indien nodig de zaak laten beslechten door een rechter.

Laat uw zaak over aan een deskundige jurist

In principe zou het perfect mogelijk moeten zijn om tot een onderlinge regeling te komen met de aansprakelijke derde. Echter, de praktijk wijst uit dat dit slechts in een heel beperkt aantal gevallen ook effectief werkt. Soms zal er helemaal geen akkoord gevonden worden en in een aantal gevallen zult u als slachtoffer vervolgens beseffen dat u eigenlijk te weinig compensatie hebt gekregen door de zaken te licht in te schatten. U laten bijstaan door een jurist zorgt ervoor dat uw volledige dossier perfect opgevolgd wordt, dat alle stappen genomen werden en dat alles volgens de regels van de kunst verloopt. U bent namelijk al slachtoffer van het ongeval, u hoeft er ook nog niet eens een financieel verlies bovenop te krijgen.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – Het arbeidsrecht in een nieuw jasje

In de WWZ zijn per 1 januari en 1 juli 2015 een aantal grote veranderingen op het bestaande arbeidsrecht doorgevoerd. Deze veranderingen op het al bestaande arbeidsrecht richten zich in het bijzonder op een snellere en goedkopere ontslagprocedure, de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten en het terugbrengen van het aantal Nederlanders met een WW- uitkering. In 2020 is de wet arbeidsmarkt in balans erbij gekomen. In dit artikel zullen de belangrijkste punten uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanbod komen.

Het afspreken van een proeftijd, mag dat?

Volgens de WWZ mag er in een arbeidsovereenkomst die afgesloten is voor de duur van 6 maanden geen proeftijd afgesloten worden. Als een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur langer dan 6 maanden dan mag er wel een proeftijd overeengekomen worden.

De juiste toepassing van het concurrentiebeding*

In een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als er zwaarwegende belangen zijn. Wat er precies onder dergelijke belangen valt en wat niet kunt u vragen aan bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat Amsterdam.

De verplichte aanzegtermijn

Als een medewerker een arbeidsovereenkomst heeft voor minimaal de duur van 6 maanden of dat van rechtswege afloopt, dan moet een medewerker één maand voor de afloop van de overeenkomst aangezegd worden. Dat betekent dat aan de medewerker schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt en onder welke voorwaarden.

Verschillende soorten ontslag mogelijkheden

Als eerste is het mogelijk om zelf in overleg te gaan met de medewerker over het voorgenomen ontslag. Samen met de medewerker kunnen er afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de datum uit dienst, eventuele ontslagvergoeding, en de rechten en plichten van beide partijen. Het is niet verplicht om hierbij een advocaat in te huren. Wel is het verstandig om juridisch advies in te winnen over de afspraken, ook het inhuren van advocaten is hiervoor mogelijk. Binnen 14 dagen na de schriftelijke toestemming van de werknemer kan hij of zij deze, zonder opgaaf van redenen, herroepen.

Als een medewerker om bedrijfseconomische reden of na langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen dan loopt de ontslagprocedure via het UWV. Als de werkgever van het UWV geen toestemming krijgt voor het ontslag dan is het mogelijk om alsnog naar de kantonrechter te gaan. De medewerker kan naar de kantonrechter gaan als hij of zij het niet eens is met het ontslag of als de werkgever geen toestemming voor het ontslag had van het UWV. Indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege persoonlijke redenen dan loopt de procedure via de kantonrechter.

Het recht op de transitievergoeding

Als een medewerker ten minste 2 jaar in dienst is en de arbeidsovereenkomst is op het verzoek van de werkgever beëindigd, dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de duur dat het dienstverband heeft bestaan. Er is ook sprake van een maximale vergoeding.

Kortere keten van arbeidsovereenkomsten

In de WWZ is ook de maximale duur en het aantal arbeidsovereenkomsten aangescherpt. Door deze maatregel krijgen flexibele arbeidskrachten meer zekerheid en stromen zij sneller door naar een vaste aanstelling. In de periode van 24 maanden mag een flexibele arbeidskracht maximaal 3 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd aangeboden krijgen.

Wordt hem de vierde aangeboden dan wordt deze automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als een medewerker langer dan 24 maanden in dienst is, dan heeft hij van rechtswege een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze keten wordt pas doorbroken als een medewerker voor ten minste 6 maanden niet bij u als werkgever werkzaam is. Voorheen was dit 3 maanden.

Aanpassingen in de Werkeloosheidswet (WW)

De aanpassingen moeten ondersteunen in het zo snel mogelijk aan het werk komen, en zo kort mogelijk gebruik te maken van een WW-uitkering. Daarvoor is de duur van de WW aangepast tot maximaal 24 maanden. Voor wie een half jaar in de WW zit is al het werk passend en kan dus aan het werk. Meer informatie kun je ook op de site: ‘advocaat arbeidsrecht‘ vinden.

Woning aan of verkopen met de hulp van makelaars Sittard-Geleen?

De makelaardij is een vakgebied dat steeds belangrijker wordt in de hedendaagse economie. Makelaars zijn belangrijke spelers bij de aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed. Er is altijd behoefte aan professionele makelaars die een goed inzicht hebben in de markt en de trends.

Makelaars hebben veel verschillende taken. Ze verlenen advies aan kopers en verkopers over de waarde van onroerend goed, verzorgen de promotie van het vastgoed, bemiddelen bij de transacties en zorgen soms voor het beheer van eigendommen na de verkoop. Ook kunnen makelaars advies geven over gerelateerde zaken aan het vastgoed. Denk aan belastingen, doorverwijzen voor de hypotheek, verzekeringen en het uitvoeren van inspecties.

De makelaar heeft dan ook veel kennis en ervaring nodig om zijn taken goed uit te voeren. Hij moet de huidige marktwaarde van het onroerend goed kennen, goed op de hoogte zijn van lokale wetten en regelgeving, toegang hebben tot een breed netwerk, de weg weten bij financiële instellingen en een goede kennis hebben van alle aspecten van de transactie.

Het volgen van opleidingen en het naleven van ethische codes en standaarden is voor makelaars van belang om goed te kunnen adviseren. Makelaars zijn een belangrijke bijdrage aan de lokale economie, omdat ze kopers en verkopers helpen bij het verkrijgen van een goede prijs voor hun onroerend goed. Ze spelen vaak ook een belangrijke rol bij het bevorderen van investeringen.

Makelaardij is een veelzijdig vakgebied waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Door kennis en ervaring kunnen makelaars zorgen dat kopers en verkopers een goede prijs krijgen voor hun onroerend goed. Zo betalen ze zichzelf vaak terug.