De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – Het arbeidsrecht in een nieuw jasje

In de WWZ zijn per 1 januari en 1 juli 2015 een aantal grote veranderingen op het bestaande arbeidsrecht doorgevoerd. Deze veranderingen op het al bestaande arbeidsrecht richten zich in het bijzonder op een snellere en goedkopere ontslagprocedure, de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten en het terugbrengen van het aantal Nederlanders met een WW- uitkering. In 2020 is de wet arbeidsmarkt in balans erbij gekomen. In dit artikel zullen de belangrijkste punten uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanbod komen.

Het afspreken van een proeftijd, mag dat?

Volgens de WWZ mag er in een arbeidsovereenkomst die afgesloten is voor de duur van 6 maanden geen proeftijd afgesloten worden. Als een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur langer dan 6 maanden dan mag er wel een proeftijd overeengekomen worden.

De juiste toepassing van het concurrentiebeding*

In een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als er zwaarwegende belangen zijn. Wat er precies onder dergelijke belangen valt en wat niet kunt u vragen aan bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat Amsterdam.

De verplichte aanzegtermijn

Als een medewerker een arbeidsovereenkomst heeft voor minimaal de duur van 6 maanden of dat van rechtswege afloopt, dan moet een medewerker één maand voor de afloop van de overeenkomst aangezegd worden. Dat betekent dat aan de medewerker schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt en onder welke voorwaarden.

Verschillende soorten ontslag mogelijkheden

Als eerste is het mogelijk om zelf in overleg te gaan met de medewerker over het voorgenomen ontslag. Samen met de medewerker kunnen er afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de datum uit dienst, eventuele ontslagvergoeding, en de rechten en plichten van beide partijen. Het is niet verplicht om hierbij een advocaat in te huren. Wel is het verstandig om juridisch advies in te winnen over de afspraken, ook het inhuren van advocaten is hiervoor mogelijk. Binnen 14 dagen na de schriftelijke toestemming van de werknemer kan hij of zij deze, zonder opgaaf van redenen, herroepen.

Als een medewerker om bedrijfseconomische reden of na langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen dan loopt de ontslagprocedure via het UWV. Als de werkgever van het UWV geen toestemming krijgt voor het ontslag dan is het mogelijk om alsnog naar de kantonrechter te gaan. De medewerker kan naar de kantonrechter gaan als hij of zij het niet eens is met het ontslag of als de werkgever geen toestemming voor het ontslag had van het UWV. Indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege persoonlijke redenen dan loopt de procedure via de kantonrechter.

Het recht op de transitievergoeding

Als een medewerker ten minste 2 jaar in dienst is en de arbeidsovereenkomst is op het verzoek van de werkgever beëindigd, dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de duur dat het dienstverband heeft bestaan. Er is ook sprake van een maximale vergoeding.

Kortere keten van arbeidsovereenkomsten

In de WWZ is ook de maximale duur en het aantal arbeidsovereenkomsten aangescherpt. Door deze maatregel krijgen flexibele arbeidskrachten meer zekerheid en stromen zij sneller door naar een vaste aanstelling. In de periode van 24 maanden mag een flexibele arbeidskracht maximaal 3 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd aangeboden krijgen.

Wordt hem de vierde aangeboden dan wordt deze automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als een medewerker langer dan 24 maanden in dienst is, dan heeft hij van rechtswege een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze keten wordt pas doorbroken als een medewerker voor ten minste 6 maanden niet bij u als werkgever werkzaam is. Voorheen was dit 3 maanden.

Aanpassingen in de Werkeloosheidswet (WW)

De aanpassingen moeten ondersteunen in het zo snel mogelijk aan het werk komen, en zo kort mogelijk gebruik te maken van een WW-uitkering. Daarvoor is de duur van de WW aangepast tot maximaal 24 maanden. Voor wie een half jaar in de WW zit is al het werk passend en kan dus aan het werk. Meer informatie kun je ook op de site: ‘advocaat arbeidsrecht‘ vinden.

Bent u het slachtoffer van letselschade? Dit zijn uw rechten

Onder letselschade verstaan we iedere vorm van lichamelijke en geestelijke schade opgelopen ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt door een derde. Het kan hierbij gaan om zowel een verkeersongeval als een sportongeval, een arbeidsongeval en een ongeval tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van een klus en dergelijke meer. Ook medische fouten en bepaalde zaken van mishandeling kunnen hieronder gerekend worden. Bent u hier het slachtoffer van geworden dan hebt u zeker en vast rechten zoals bijvoorbeeld het recht op een letselschadevergoeding. Een letselschade advocaat kan u helpen de juiste procedure hiervoor in gang te zetten en kan ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

De specifieke taken van letselschade advocaten

Uw letselschade advocaat zal er zoals eerder reeds gezegd over waken dat uw rechten gewaarborgd worden, dat u krijgt waar u recht op hebt en dat de hele procedure op een correcte manier verloopt. Hoewel voor u de zaak misschien helder en onbetwistbaar is, zal u er rekening mee dienen te houden dat de tegenpartij er alles aan zal doen om niet verantwoordelijk gesteld te worden en bijgevolg niet te hoeven opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met de opgelopen schade.

Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding zal in eerste instantie een derde aansprakelijk moeten worden gesteld voor het ongeval. Er zal duidelijk moeten kunnen aangetoond worden dat als die derde iets wel of niet had gedaan, het ongeval niet zou gebeurd zijn. Hierop aansluitend zal moeten komen vast te staan dat de opgelopen schade het onmiddellijke gevolg is van het ongeval en dat geen andere factoren hieraan ten gronde kunnen liggen. Dit zal dan alvast de eerste stap in het hele proces zijn. Uw advocaat zal de tegenpartij hiervan ook in kennis stellen.

Zorg dat u alleen de beste letselschade advocaat in de arm neemt. Deze zal u vervolgens bijstaan in het vaststellen van de schadeposten en het berekenen van de schadevergoeding die daarmee gepaard gaat. Schadeposten kunnen bijvoorbeeld medische kosten, kosten voor hospitalisatie, kosten voor hulp in het huishouden, kosten voor hulp bij de opvang van de kinderen en dergelijke meer zijn. In principe kunnen alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval in rekening worden gebracht. Indien de tegenpartij niet akkoord gaat, zal uw jurist onderhandelen met de tegenpartij en zijn verzekering en indien nodig de zaak laten beslechten door een rechter.

Laat uw zaak over aan een deskundige

In principe zou het perfect mogelijk moeten zijn om tot een onderlinge regeling te komen met de aansprakelijke derde. Echter, de praktijk wijst uit dat dit slechts in een heel beperkt aantal gevallen ook effectief werkt. Soms zal er helemaal geen akkoord gevonden worden en in een aantal gevallen zal u als slachtoffer nadien beseffen dat u eigenlijk te weinig compensatie hebt gekregen door de zaken te licht in te schatten. U laten bijstaan door een jurist zorgt ervoor dat uw volledige dossier perfect opgevolgd wordt, dat alle stappen genomen werden en dat alles volgens de regels van de kunst verloopt. U bent immers al slachtoffer van het ongeval, u hoeft er ook nog niet eens een financieel verlies bovenop te krijgen.

Wat is een testament

Een testament is een wilsbeschikking waarin de verdeling van de nalatenschap na overlijden officieel en wettelijk is vastgelegd. Het is ook een document waarin eventuele toekomstige situaties kunnen worden opgenomen. Een voorbeeld is de plaats van eventuele toekomstige kinderen in de erfenis, of de verdeling van de erfenis als een partner na overlijden zal gaan hertrouwen. Het is mogelijk om familieleden te onterven en vooraf vast te leggen wie de erfenis en uitvaart gaat uitvoeren. Een testament is persoonlijk en kan niet samen met de partner worden opgesteld. Als er gezamenlijke wensen zijn dan moet dit in beide bepalingen zijn opgenomen.

Waarom een testament opstellen

Door het opstellen van een testament is het mogelijk om bij leven de wensen uit te spreken. Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Bovendien worden de nabestaanden ontlast, omdat precies beschreven staat wat de bedoeling is. Vaak nemen partners een verblijvingsbeding op in hun testament. Gemeenschappelijke beschikkingen kunnen bij leven niet overgaan op de wettelijke erfgenamen zoals kinderen. Dit zal pas plaatsvinden na overlijden van de langstlevende. Ongehuwde, samenwonende stellen zonder geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst erven volgens de wet niets van elkaar. Dit kan wel via een testament worden geregeld. In een testament kan de bedrijfsopvolgingen worden geregeld en is het mogelijk om een legaat op te nemen. Dit is een wens om geld of specifieke goederen na te laten aan een goed doel, maar ook aan een vriend, collega of buurman.

Rol van de notaris

Een nieuw testament opstellen is altijd werk voor een notaris. Het geschrift is een notarieel document en hierdoor rechtsgeldig. In een persoonlijk gesprek met de notaris zullen de wensen worden geïnventariseerd en geeft de notaris advies over de gevolgen en fiscale gevolgen voor de gekozen erfgenamen. De notaris zal het geheel vertalen naar de juiste juridische bepalingen. Als alles naar wens is genoteerd wordt het document door de aanvrager en de notaris ondertekend. Op dit moment gaat het testament in werking. De notaris schrijft het testament bij in het Centraal Testamentenregister en bewaard een kopie in zijn kluis. Op het moment van overlijden zal het testament in werking. De kosten van een testament opstellen bedragen gemiddeld genomen grofweg ongeveer €500.

Executeur, bewindvoerder of voogd benoemen

Een executeur is een vooraf in het testament benoemd persoon die de uitvaart en/of de erfenis zal regelen. Mits anders vermeld krijgt de executeur hier een vergoeding voor. Een bewindvoerder beheert het geld en goederen uit de erfenis van een minderjarig kind. Hierdoor zal een (ex)partner hier geen invloed op krijgen. Bij het testament opmaken kan een voogd worden aangewezen. Een voogd (hier treft u het formulier om voogdij officieel aan te vragen) zal de zorg voor minderjarige kinderen na overlijden op zich nemen. De term hiervoor is testamentaire voogdij.

Hoe kies je de juiste uitvaartverzekering?

Hoe somber het ook is, iedereen zal vroeg of laat gaan sterven. Daarom is het van belang om voorbereid te zijn voor de laatste halte. Een uitvaart kan heel wat financiële problemen met zich meebrengen. Een uitvaartverzekering of een spaarpotje is dan wel handig natuurlijk. Weten dat je nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële kant van je uitvaart is geruststellend.
Hier zijn wat tips bij het kiezen van de juiste uitvaartverzekering:

Hoeveel je uitvaart zal kosten is het belangrijkste wat je hoort te weten. Dit kan je te weten komen met een snelle zoektocht op het internet. Mocht je een wat duidelijkere beeld willen hebben, dan zou je langs kunnen gaan bij de dichtstbijzijnde uitvaartcentrum. Noteer alle dingen die elke begrafenisdienst nodig heeft en noteer de bijbehorende kosten. Houd er wel rekening mee dat deze kosten met de tijd duurder kunnen worden.

Maak bij de uitvaartverzekering afsluiten een vergelijking tussen verschillende verzekeraars. Let hierbij op de polissen en plannen die zij aanbieden. Iedere verzekeraar heeft verschillende uitkeringen en premies. Je premie is gebaseerd op het plan dat je gekozen hebt. Natuurlijk zal je belangrijkste overweging de juiste uitkering voor de uitvaart moeten zijn, niet het bedrag van de premie. Let er bij het kiezen van je uitvaartverzekering op dat je alleen die extra’s van het uitvaartcentrum af zal nemen die je wilt. Het is natuurlijk prima om extra’s te kopen die echt bij je passen. Denk hierbij aan een extra bos witte rozen.

Wat kost een uitvaartverzekering?

De premie is afhankelijk van de leeftijd, gezondheid, locatie, verzekeringsmaatschappij en soort polis van de potentieel verzekerde. Dat lijkt een hele hoop en kan ingewikkeld klinken, maar het is eigenlijk vrij gemakkelijk. Je kunt namelijk online tarieven voor verzekeringen vinden. Je kunt zelfs premies en polissen met elkaar vergelijken. En voor dat je er één kiest is het wel van belang dat je ze eerst even vergelijkt natuurlijk. Een 50-jarige zal bijvoorbeeld veel minder betalen dan een 80-jarige. De veel oudere senioren kunnen zelfs driemaal zoveel betalen. Een uitvaartverzekering kan alsnog een betaalbaarder optie zijn, in vergelijking tot het betalen van duizenden euro‘s op een hele korte termijn.

Hoe moet je verder als je een keuze hebt gemaakt?

Nadat je besloten hebt over de juiste uitvaartverzekering, kun je nu overgaan tot het indienen van alle vereiste documenten. Zorg er wel voor dat je alles meteen indient. Je weet tenslotte nooit wanneer je oog in oog komt te staan met de dood. Maak een kopie van alle belangrijke documenten na het afsluiten van je verzekering. Bewaar ze op een plek waar je dierbaren, vooral je partner, toegang tot hebben. Houd zoiets belangrijks als het afsluiten van een begrafenisverzekering nooit geheim voor je nabestaanden. Het is tenslotte wel belangrijk dat je nabestaanden weten waar ze voor financiële hulp terecht kunnen.